Az egészséges életmód
Tudtad, hogy az egészséges életmódról először az ókorban iródott Biblia beszél?

Keresés a honlapon


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Látogatók

A Honlapot jelenleglátogató böngészi


webáruház

2010 május 13-tól


Káros szenvedélyekAz agyidegek, amelyek fenntartják az érintkezést egész szervezetünkkel, az egyedüli eszközök, amelyek által a Menny kapcsolatban állhat az emberrel és befolyásolhatja bensõ életét. Mindaz, ami megzavarja az idegrendszer elektromos áramának keringését, gyengíti életerejét, aminek eredményeképpen az ember elméjének érzékenysége eltompul (2T 347).

Minden mértéktelenség megbénítja érzékszerveinket és annyira elgyengíti az agyidegeket, hogy az örökkévaló dolgokat nem értékeljük, hanem egy színvonalra helyezzük a közönséges dolgokkal. Elménk magasabbrendû erõi, amelyeknek nemesebb dolgokat kellene szolgálni, az alacsonyrendû szenvedélyek rabszolgái lesznek. Ha fizikai szokásaink nem helyesek, akkor szellemi és erkölcsi erõink elgyengülnek, mert a test és a lélek (a fizikai és az erkölcsi) között szoros kapcsolat áll fenn (3T 5051).

Sátán ujjong örömében, amikor látja, hogy az emberiség mindig mélyebbre merül a szenvedésbe és nyomorúságba. Tudja, hogy akik rossz szokásokat ápolnak és beteges testtel bírnak, nem szolgálhatják Istent olyan lelkiismeretesen, kitartóan és odaadóan, mint egészséges, erõs testtel. A beteg test befolyásolja az agyat. Istent értelmünkkel szolgáljuk. Az agy testünk székhelye, központja. Sátán ujjong örömében, amikor látja romboló munkájának eredményét abban, hogy az emberek olyan szokásoknak hódolnak, amelyek által tönkreteszik magukat és egymást; mert ily módon megrabolják Istent a neki járó szolgálattól.

Sátán állandóan arra törekszik, hogy az emberiséget teljesen uralja, amit legjobban az étvágyon keresztül ér el, ezért minden módon igyekszik felgerjeszteni az emberek étvágyát (T 18-14).

SÁTÁN LEGROMBOLÓBB TALÁLMÁNYA

Sátán összehívta angyalait, hogy kitaláljanak egy olyan módszert, amivel a legnagyobb kárt okozhatják az emberiségnek. Egyik javaslat a másik után hangzott el, míg végül maga Sátán gondolt ki egy tervet: a szõlõt, gabonát és más terményeket, amelyeket Isten táplálékul adott, méreggé változtatják, amelyek tönkre teszik az emberek testi, szellemi és erkölcsi erõit, érzékszerveit, és így Sátán teljesen uralja majd õket. Az alkohol hatása alatt az emberek mindenféle bûntényt elkövetnek. Sátán megrontja a világot romlott étvágyuknak kielégítése által, mert ráveszi õket az alkohol fogyasztására, aminek következtében mindig mélyebbre süllyednek (T 12).

Sátán foglyul ejti a világot az alkohol, a dohány, a kávé és a tea használata által. Az emberek a kábítószerek fogyasztása által megrontják Istentõl kapott értelmüket, amelyet tisztán kellene tartaniuk. Értelmük már nem képes a helyes különbségtételre, mert az ellenség uralja. Az ember eladta értelmét oly dolgokért, amelyek õrületbe kergetik õt. Nem tudja, nem érzi, mi a helyes (EV 529).

Isten bõkezûen megajándékozta javaival az embereket. Ha a Gondviselésnek e javait bölcsen és mértékletesen használnák fel, akkor a szegénységet, a betegséget és a szenvedést majdnem teljesen számûzhetnék a földrõl. Azonban sajnos azt látjuk, hogy az emberek gonoszsága Isten áldását mindenütt átokká változtatja.

Isten drága ajándékainak megrontása által azok követik el a legnagyobb bûnt, akik a föld termékeibõl részegítõ italokat készítenek. A tápláló gabonanemûeket, az egészséges, ízletes gyümölcsféléket olyan italokká változtatják, amelyek tönkreteszik, eltompítják érzékszerveinket és megzavarják agyunkat. E mérgek fogyasztása következtében a családok ezreit fosztják meg kényelmüktõl, sõt még életszükségleteiktõl is. Megszaporodnak az erõszakosságok, bûntények, betegségek. A halál az áldozatok ezreit dönti az iszákosok sírjába (GW 385-386).

A RÉSZEGÍTÕ BOR

Az a bor, amelyet Krisztus vízbõl készített a kánai menyegzõn, tiszta, erjedetlen szõlõlé volt. Errõl az erjedetlen borról mondja a Szentírás: "Amikor mustot lelnek a fürtben, ezt mondják: ne veszesd el, mert áldás van benne" (Ésa 65:8).

"A bor csúfoló, a részegítõ ital háborgó" (Péld 20:1). Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek?kinek szemeknek veressége? A bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására. Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az õ csillogását; könnyen alá csuszamlik, Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp" (Péld 23:29-32).

Emberi kéz még nem festett élethûbb képet a részegítõ italok áldozatainak lesüllyedt állapotáról és rabszolgaságáról. Habár a részegítõ ital lesüllyeszti, lealacsonyítja az iszákost, azonban tudatára ébredve nyomorúságának, nincs ereje, hogy kiszabaduljon az alkohol tõrébõl, így "újra keresi azt" (féld 23:35).

A bor, a sör és az almabor ugyanúgy megrészegít, mint az erõsebb italok. Vágyat ébresztenek az erõsebb italok után és így megalapozzák a pálinkaivás szokását. A mértékletes ivás egy olyan iskola, amely az embereket ráneveli az iszákosságra, a részegségre. Azonban ezen enyhébb részegítõ italok hatása oly észrevétlen, alattomos, hogy mielõtt az áldozat észrevenné a veszélyt, már rálépett az iszákosság országútjára.

Nincs szükségünk érvekre, hogy bemutassuk a részegítõ italnak az iszákos emberre gyakorolt káros hatását. Mindenütt megtaláljuk az emberiségnek ezen elhomályosodott szemû, esztelen hajótöröttjeit, büszkén emlegetett mûvelt korunk szégyenfoltjait, akik gyalázatot, átkot és veszedelmet jelentenek minden országban (GW 385-386).

AZ ALKOHOL RABSZOLGÁVÁ TESZI AZ EMBERT
Ha az ember a szeszes italok fogyasztásának hódol, önként vesz ajkaihoz olyan italt, amely az állat színvonala alá süllyeszti õt, akit Isten a saját képmására teremtett. Az alkohol megbénítja értelmét, eltompítja szellemi képességét, felizgatja állati szenvedélyeit, amelyeket a legaljasabb bûntények követnek (3T 561).

A részegítõ italok hatása alatt az emberek olyan dolgokat cselekszenek, amelyektõl egyébként visszariadtak volna, ha nem ízlelték volna meg az õrjítõ mérget. Ha e folyékony méreg hatása alatt állnak az emberek, Sátán uralja, irányítja õket és õk együttmûködnek vele (TE 24).

Így mûködik Sátán, amikor arra csábítja az embereket, hogy eladják lelküket a szeszes italokért. Birtokába veszi az emberek testét, értelmét és lelkét és akkor már nem az emberek cselekszenek, hanem Sátán. Sátán kegyetlensége nyilvánul meg akkor, amikor a részeg férj megüti feleségét, akinek megígérte, hogy szeretni és védeni fogja élete végéig. Az iszákos ember cselekedetei Sátán erõszakosságát nyilvánítják ki. (MH 114).

A szeszes italok fogyasztói Sátán rabszolgáivá teszik magukat. Sátán megkísérti azokat, akik a vasúton, a gõzhajón teljesítenek szolgálatot, akik felelõsek a hajókért, vagy vonatokért, amelyek telve vannak olyan emberekkel, akik bálványozó szórakozásokra készülnek, hogy romlott étvágyuknak hódoljanak, elfeledkezve Istenrõl és törvényérõl.

Õk nem láthatják elõre, hogy mi fog történni velük. Az alkohol hatása alatt téves jelzést adnak és a vasúti kocsik összeütköznek, aminek következménye rémület, súlyos szerencsétlenség és halál. Ez az állapot mindig gyakoribb lesz.

Az iszákos átörökíti romlott hajlamait utódaira és rajtuk keresztül a következõ nemzedékekre (TE 34, 38).

A DOHÁNY LASSAN ÖLÕ MÉREG


A dohány egy lassan, alattomosan ható, nagyon veszedelmes méreg. Bármilyen formában használják, árt a szervezetnek. Mivel hatása lassú, és alig vehetõ észre, ezért annál veszedelmesebb. Elõször izgatja, majd bénítja az idegeket. Elgyengíti és elhomályosítja az agyat. Gyakran erõteljesebben hat az agyra, mint a részegítõ italok. Hatása alattomosabb és nehezebben küszöbölhetõ ki a szervezetbõl. Használata felkelti az erõsebb italok utáni szomjúságot és sok esetben megveti az iszákosság alapját.

A dohány használata kényelmetlen, kellemetlen, költséges, tisztátalan, beszennyezi használóját és bántó másokra.

A dohányzás kimondhatatlan kárt okoz a gyermekeknek és ifjaknak. A fiúk nagyon korán kezdenek dohányozni, akkor, amikor testük és lelkük a leginkább érzékeny a dohány hatása iránt, ezért az aláássa fizikai erejüket, eltörpíti testüket, eltompítja értelmüket és megrontja erkölcsüket (MH 327-329).

A dohányzás utáni vágy nem természetes, hanem örökölt. A tea és kávé fogyasztása felkelti a dohányzás utáni vágyat. Az ízesítõkkel és fûszerekkel készített ételek gyulladásba hozzák a gyomrot, megrontják a vért és elõkészítik az erõsebb izgatószerek útját (TE 58-59).

Az erõsen fûszerezett húsételek, a tea, a kávé, amelynek fogyasztására némely anya rászoktatja gyermekeit is, felébreszti bennük az erõsebb izgatószerek utáni vágyat, mint amilyen a dohány; a dohányzás pedig növeli a részegítõ italok utáni szomjúságot (3T 488-489).

A DOHÁNYFÜST ÁRT A NÕKNEK ÉS A GYERMEKEKNEK

A nõk és a gyermekek szenvednek, ha kénytelenek beszívni a dohányfüsttel megfertõzött levegõt, vagy a dohányzó mérges leheletét. Azok, akik ebben a légkörben élnek, állandóan betegeskednek (5T 440).

Amikor a csecsemõ belélegzi a dohány mérges kipárolgását, amelyet a dohányzó tüdeje és bõrének pórusai kidobnak magukból, a csecsemõ szervezete megtelik méreggel. A dohány sok csecsemõre lassú méregként hat és befolyásolja agyát, szívét, máját, tüdejét, úgyhogy fokozatosan elhervad és elsorvad; másokra sokkal közvetlenebb hatást gyakorol. Görcsöket, rohamokat, bénulást és hirtelen halált okoz. A dohány rabszolgájának minden kilégzése megfertõzi körülötte a levegõt (TE 5859).

Az elõzõ nemzedékek egészségtelen szokásai hatással vannak a mai gyermekekre és ifjúságra. A szülõk átörökítik gyermekeikre a szellemi fogyatékosságot, testi gyengeséget, az idegrendszeri zavarokat, a természetellenes vágyakat, és ahogy a gyermekek folytatják ugyanezeket a szokásokat, megörökítik és növelik káros következményeiket (MH 328).

A KÁVÉ ÉS A TEA NEM TÁPLÁLJA A SZERVEZETET
A tea izgatószer és bizonyos fokú részegséget okoz. A kávé és egyéb népszerû italok hatása hasonló (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dr. Pepper stb). Hatásuk eleinte üdítõ, mert izgatják a gyomor idegeit, amelyek bizonyos fokú izgalmat, ingerületet közvetítenek az agyba, amely fokozott tevékenységre készteti a szívet és egy rövid életû, múló erõt közöl az egész szervezettel. Fogyasztója elfelejti fáradtságát és úgy érzi, hogy ereje megnövekedett. Értelme felfrissül, képzelete élénkebbé válik.

Ezen eredmények folytán némelyek azt gondolják, hogy teájuk és kávéjuk nagyon jót tesz nekik. Ez azonban tévedés. A tea és kávé nem táplálja a szervezetet. Hatása már azelõtt jelentkezik, mielõtt a szervezet megemésztené és felszívná, ezért ami erõnek látszik, az csak idegizgalom. Ha az izgatószer hatása elmúlt, a természetellenes erõ csökken, aminek következménye megfelelõ mértékû bágyadtság és erõtlenség.

Ezen idegizgatók további használata fejfájással, álmatlansággal, szívdobogással, emésztési zavarral, reszketéssel és egyéb kellemetlen tünetekkel jár, mert felemészti az életerõt. A kifáradt idegeknek pihenésre és nyugalomra van szükségük az izgalom és túlzott munka helyett (MH 326-327).

Némelyek visszaesnek és újra megkezdik a kávé és tea fogyasztását. Az egészség törvénye megszegõinek értelme eltompul és áthágják Isten törvényét (TE 80).

A KÉMIAI GYÓGYSZEREK HASZNÁLATA


A mérgezõ hatású gyógyszerek használata sok betegségnek és még komolyabb bajoknak veti meg alapját. Akik megbetegednek, sokan nem igyekeznek kikutatni a betegség okát. Fõ gondjuk az, hogy megszabaduljanak a fájdalomtól és kellemetlenségtõl.

A gyógyszerek használata által sokan életük végéig tartó betegséget szereznek, sõt sokan életüket is elvesztik, amelyet megõrizhettek volna természetes gyógymódok által. Azok a mérgek, amelyeket sok ún. gyógyszer tartalmaz, olyan szokásokat és vágyakat idéznek elõ, amelyek megrontják mind a testet, mind a lelket. Sok népszerû gyógyszer, sõt némely orvosok által felírt gyógyszer is hozzájárul az alkohol, ópium és morfium szenvedélyének megalapozásához, amely rettenetes átkot hoz a társadalomra (MH 126-127).

A gyógyszerek szedése, ahogyan általánosságban gyakorolják, átkot jelent. Szoktassátok le az embereket a gyógyszerek szedésérõl! Mindig kevesebbet használjatok belõlük és támaszkodjatok inkább az egészségügyi szabályok betartására! Istentõl származó orvosságok: a tiszta levegõ, tiszta víz, megfelelõ testgyakorlat, tiszta lelkiismeret. Azok, akik tovább fogyasztják a teát, kávét és húst, szükségét érzik a gyógyszerek szedésének, azonban sokan egy gramm gyógyszer nélkül is meggyógyulnának, ha engedelmeskednének az egészség törvényeinek. A kémiai gyógyszerek szedésére csak ritkán van szükség (CH 261).

(Ellen White - Tanácsok a gyülekezetnek - Isten kapcsolata az emberrel legyen akadálytalan, 113-118 old.)
Az egészség mindennél fontosabb

Honlapkészítés